Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого

Зорилго: ТУССолюшн ХХК нь байгууллагын оролцогч талуудын өгөгдлийг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хянах, хариу арга хэмжээ авахад баримтлах зарчим, дагаж мөрдөх хэм хэмжээг тогтоох замаар байгууллагын өгөгдөл, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хэв шинжүүдийг бүрдүүлэхэд оршино.

Баримталж буй стандартууд

ТУССолюшн нь оролцогч талуудын мэдээллийг хамгаалах зорилгоор дараах олон улсын стандартууд, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх бодлогуудыг хэрэгжүүлж байна

Card home feature img

ISO 27001 мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт, ISO 25000 програмын чанарын стандарт, NIST-800 cтандарт

home feature card icon

Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

home feature card icon

Ашиглаж буй төхөөрөмж болон програм хангамжийн дагалдах МАБ-ын стандарт, зөвлөмжүүд

Мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоог бүрдүүлэх замын зураг

homa page side img

МАБ-ын тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг бүрдүүлэх

МАБ-ын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зарчим, зорилго, хэмжүүрүүдийг тодорхойлж батлуулах

Мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцооны жишиг загварыг боловсруулж батлуулах

МАБ-ын тогтолцооны жишиг загварт нийцэх дүрэм, журамыг боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх

МАБ-ын тогтолцоог тогтмол үнэлж, хэмжиж, мониторинг хийх замаар үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг тогтоох

МАБ-ын тогтолцооны зорилгын хэрэгжилтэд үндэслэн уг тогтолцоог тогтмол сайжруулж, хариу арга хэмжээ авах

homa page side img

 ТУС Солюшн компанийн мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогын баримт бичгийн бүтэц

Career Growth - Dark X Webflow Template

Гүүгл воркспэйс

No Commission - Dark X Webflow Template

Зөөврийн төхөөрөмжүүд

Security - Dark X Webflow Template

Чиглүүлэгч

Gear - Dark X Webflow Template

Сервер

Flexible Hours - Dark X Webflow Template

Суурин компьютер

Medical Insurance - Dark X Webflow Template

Сүлжээ

Stocks - Dark X Webflow Template

Ажилтан

Press - Dark X Webflow Template

Хэрэглэгч

Танай байгууллага дижитал шилжилтэд бэлэн үү?