Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого

Зорилго: ТУССолюшн ХХК нь байгууллагын оролцогч талуудын өгөгдлийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хянах, хариу арга хэмжээ авахад баримтлах зарчим, дагаж мөрдөх хэм хэмжээг тогтоох замаар байгууллагын өгөгдөл, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хэв шинжүүдийг бүрдүүлэхэд оршино.

Баримтлаж буй стандартууд

ТУССолюшн нь оролцогч талуудын мэдээллийг хамгаалах зорилгоор дараах олон улсын стандартууд, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх бодлогуудыг хэрэгжүүлж байна

Card home feature img

ISO 27001 мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт, ISO 25000 програмын чанарын стандарт, NIST-800 cтандарт

home feature card icon

Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

home feature card icon

Ашиглаж буй төхөөрөмж болон програм хангамжийн дагалдах МАБ-ын стандарт, зөвлөмжүүд

Мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоог бүрдүүлэх замын зураг

homa page side img

МАБ-ын тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг бүрдүүлэх

МАБ-ын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зарчим, зорилго, хэмжүүрүүдийг тодорхойлж батлуулах

Мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцооны жишиг загварыг боловсруулж батлуулах

МАБ-ын тогтолцооны жишиг загварт нийцэх дүрэм, журамыг боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх

МАБ-ын тогтолцоог тогтмол үнэлж, хэмжиж, мониторинг хийх замаар үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг тогтоох

МАБ-ын тогтолцооны зорилгын хэрэгжилтэд үндэслэн уг тогтолцоог тогтмол сайжруулж, хариу арга хэмжээ авах

homa page side img

 МАБ-ын бодлогын баримт бичгийн бүтэц

Бодлогууд

Career Growth - Dark X Webflow Template

Гүүгл воркспэйс

ТУССолюшн нь дотоод үйл ажиллагаанд Google Workspace ашигладаг ба энэхүү програмын хүрээнд google workspace security guidelines-ыг хэрэгжүүлж байна

No Commission - Dark X Webflow Template

Removable media

Судалгаанд үндэслэн жил бүр цалингийн өрсөлдөх чадварыг
үнэлэх тогтолцоо

Security - Dark X Webflow Template

Router

Хаанаас ч ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн удирдлагын тогтолцоо

Gear - Dark X Webflow Template

Server

Ажилтнууд хэрэгцээндээ нийцүүлэн ажлын цагаа уян хатан зохицуулах боломж

Flexible Hours - Dark X Webflow Template

Суурин компьютер

Таны санал, санаачлага
бидний үнэт зүйл

Medical Insurance - Dark X Webflow Template

Сүлжээ

Бидний системийн гол оролцогч
тал бол ажилтнууд юм

Desktop And Mobile - Dark X Webflow Template

Зөөврийн компьютер

Их сургуульд сурсан мэдлэгээс гадна жинхэнэ практик мэдлэгийг олох боломж

Stocks - Dark X Webflow Template

Ажилтан

Ажилтнуудаа жил бүр бүрэн шинжилгээнд хамруулдаг

Press - Dark X Webflow Template

Хэрэглэгч

Чөлөөтэй бодож сэтгэхийг дэмжсэн тохилог оффис

Medical Insurance - Dark X Webflow Template

Ажил олгогч

Хамтдаа бүтээх эрмэлзэл бүхий залуу, эрч хүчтэй хамт олон

Танай байгууллага дижитал шилжилтэд бэлэн үү?