Google API үйлчилгээний хэрэглээний тодруулга

Бид TUSS D+ платформыг сайжруулах зорилгоор Google API үйлчилгээг ашигладаг бөгөөд Google-ийн бодлогын дагуу хэрэглэгчийн мэдээллийг боловсруулж, хэрэглэгчээс холбогдох зөвшөөрлийг аван, мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг. TUSS D+ платформын Google API-аас хүлээн авсан мэдээллийг ашиглах, шилжүүлэх үйл ажиллагаа нь "Google API үйлчилгээний хэрэглэгчийн мэдээллийн бодлого", түүний дотор "Хязгаарлагдмал ашиглалт"-ын шаардлагыг хангахад чиглэдэг.